Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4670254

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo
Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu
Ogłoszenie nr 224/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 kwietnia 2017 r.
data akcji: 2017-04-14 11:41:44
wykonał: Marosz Andrzejczak
typ akcji: Dodanie akapitu artykułu

Do pobrania:

* Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   

* Załącznik nr 1 do SIWZ - Oferta   

* Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu   

* Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania   

* Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych   

* Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia   

* Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej   

* Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy   

 

* Załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa:

      - elewacja frontowa

      - elewacja szczytowa

      - intalacja elektryczna - poddasze

      - inwentrayzacja - poddasze

     - projekt - rzut poddasza

     - przekrój pionowy

* Załącznik nr 9 do SIWZ - Kosztorysy

     - branża budowlana

     - branża elektryczna

* Załącznik nr 10 do SIWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

     - roboty budowlane

     - elektryka

utworzono: 2017-04-14 11:02 przez: Marosz Andrzejczak
aktywne od dnia: 2017-04-14 11:00
informację wytworzył 2017-04-14 Marzena Kłosińska
ilość odsłon podstrony: 0
Aktualna wersjaRepozytorium artykułu